Thời Khóa biểu Trường MN Cao Trĩ

 Thời gian biểu     Lớp    Thứ Thời khóa biểu   Nhóm trẻ  MGB    MGN    MGL Mùa hè Mùa đông Nội dung 6h.45 – 8h.00 7h.00 – 8h.15  Đón trẻ, hoạt…